Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Promocji i Rozwoju

Pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju
Kula Marian Naczelnik Wydziału
AdresPokój 4
Telefon13 4340207
2015-03-06
OpisMarian Kula - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju

1.Kierownictwo i koordynacja pracą Wydziału Promocji i Rozwoju, a w szczególności:
- ustalanie szczegółowych zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach pracy w Wydziale,
- analiza otrzymanych dokumentów (spraw) przekazanych do Wydziału oraz ustalenie terminu, sposobu i kolejności ich załatwienia,
- wyznaczanie stanowisk, które rozpatrują (załatwiają) dana sprawę,
- kontrola sposobu i terminowości załatwiania spraw na poszczególnych stanowiskach w Wydziale.

2. Nadzór nad opracowywania programów gospodarczych, prowadzeniem konsultacji z organizacjami społecznymi, politycznymi i instytucjami w trakcie opracowywania strategicznych celów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy.

3. Wyznaczanie kierunków i nadzór nad prowadzeniem działań związanych z promocją miasta i Gminy.

4. Nadzór nad szatą graficzną pism i wydawnictw, aktualizacja strony internetowej Urzędu.

5. Organizowanie i nadzorowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

6. Koordynowanie działań w zakresie promocji gospodarczej i nawiązywania kontaktów z potencjalnymi inwestorami.

7. Utrzymywanie i rozwój współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi oraz szeroko pojęte działania w zakresie integracji europejskiej.

8. Koordynacja działań związanych z organizacją i współorganizacją na terenie Gminy obchodów świąt i rocznic gminnych, państwowych, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących miasto i Gminę.

9. Inne prace zlecone przez Burmistrza Brzozowa, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy.

Kierek DamianInspektor
AdresPokój 3
Telefon13 3061067
2015-03-06
OpisDamian Kierek - Inspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju

1. Opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywanie lub zlecanie prognoz, analiz i innych programów badawczych w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego.

2. Prowadzenie konsultacji z organizacjami społecznymi, politycznymi i instytucjami w trakcie opracowywania strategicznych celów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

3. Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i regionu.

4. Współpraca przy opracowaniu i koordynowaniu realizacji Strategii rozwoju.

5. Współpraca z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy z zakresie promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy.

6. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

7. Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu: prasa, radio, TV i media internetowe.

8. Współpraca z mediami lokalnymi, informowanie mediów lokalnych i regionalnych o wydarzeniach w Gminie Brzozów.

9. Przygotowywanie ofert inwestycyjnych, nawiązywanie kontaktów z inwestorami, informowanie i pomoc w procesie inwestycyjnym.

10. Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej skierowanej do potencjalnych inwestorów.

11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

12. Przygotowywanie okolicznościowych przemówień.

13. Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się na terenie Gminy.

14. Organizowanie i współorganizowanie na terenie Gminy obchodów świąt i rocznic gminnych, państwowych, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących miasto i Gminę.

15. Współpraca kulturalna z miastami partnerskimi.

16. Prowadzenie informacji kulturalnej i turystycznej.

17. Aktualizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego w zakresie zadań inwestycyjnych i posiedzeń Rady Miejskiej.

18. Organizacja konferencji prasowych.

19. Przygotowywanie materiałów w zakresie osiągnięć i dokonań Gminy Brzozów, celem udziału samorządu w różnego rodzaju rankingach, konkursach i plebiscytach.

20. Inne prace zlecone przez Burmistrza Brzozowa, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy.
Ścibor TomaszInspektor
AdresPokój 3
Telefon13 3061067
2015-03-06
OpisTomasz Ścibor - Inspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju

1. Współpraca z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy z zakresie promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy.

2. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

3. Prowadzenie działań związanych z promocją miasta i Gminy, również poprzez portale społecznościowe.

4. Podejmowanie działań celem organizowania współpracy Gminy z zagranicą oraz w zakresie integracji europejskiej.

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

6. Przygotowywanie projektów graficznych materiałów okolicznościowych tj. dyplomów, zaproszeń i innych materiałów promocyjnych.

7. Obsługa medialna uroczystości, imprez cyklicznych i wydarzeń sportowych lub rozrywkowych odbywających się na terenie Gminy.

8. Współpraca z mediami lokalnymi, informowanie mediów lokalnych i regionalnych o wydarzeniach w Gminie Brzozów.

9. Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się na terenie Gminy.

10. Współpraca przy organizowaniu i współorganizowaniu na terenie Gminy obchodów świąt i rocznic gminnych, państwowych, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących miasto i Gminę.

11. Współpraca kulturalna z miastami partnerskimi.

12. Prowadzenie informacji kulturalnej, turystycznej.

13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Naczelnika, Sekretarza Gminy i Burmistrza Brzozowa.
Wojcieszek EmiliaInspektor
AdresPokój 3
Telefon13 3061067
2015-03-06
OpisEmilia Wojcieszek - Inspektor w Wydziale Promocji i Rozwoju

1. Współpraca z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy z zakresie promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Gminy.

2. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.

3. Prowadzenie działań związanych z promocją miasta i Gminy, również poprzez portale społecznościowe.

4. Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu: prasa, radio, TV i media internetowe.

5. Redagowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego.

6. Podejmowanie działań celem organizowania współpracy Gminy z zagranicą oraz w zakresie integracji europejskiej.

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

8. Współpraca z mediami lokalnymi, informowanie mediów lokalnych i regionalnych o wydarzeniach w Gminie Brzozów.

9. Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych odbywających się na terenie Gminy.

10. Współpraca przy organizowaniu i współorganizowaniu na terenie Gminy obchodów świąt i rocznic gminnych, państwowych, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących miasto i Gminę.

11. Współpraca kulturalna z miastami partnerskimi.

12. Prowadzenie informacji kulturalnej, turystycznej.

13. Prowadzenie rejestru reklam umieszczonych na obiektach i terenach stanowiących mienie komunalne Gminy.

14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Naczelnika, Sekretarza Gminy i Burmistrza Brzozowa.

Paczkowski PiotrAsystent Burmistrza
AdresPokój 3
Telefon13 3061067
2015-03-06
OpisPiotr Paczkowski - Asystent Burmistrza w Wydziale Promocji i Rozwoju

1. Pełnienie funkcji opiniotwórczo - doradczej w obszarze gospodarki gminnej.

2. Współuczestniczenie w opracowywaniu planów strategicznych w obszarze gospodarki gminnej oraz przygotowywanie ocen, analiz i opinii dla burmistrza Brzozowa dotyczących problematyki rozwoju przedsiębiorczości w gminie.

3. Opiniowanie projektów o charakterze strategicznym i kierunkowym w obszarze gospodarki gminnej.

4. Współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego oraz organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy gminy.

5. Uczestnictwo w pracach, spotkaniach i konsultacjach na rzecz wspierania przedsiębiorczości na terenie gminy.

6. Współpraca z podmiotami gospodarczymi, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania inwestorów.

7. Inicjowanie i koordynowanie nowych przedsięwzięć mających na celu promocję i rozwój przedsiębiorczości w gminie, poprzez:
a) opracowywanie programów wspierania inwestorów tworzących nowe miejsca pracy,
b) monitoring terenów inwestycyjnych o szczególnych walorach użytkowych,
c) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie wskazywania odpowiednich terenów pod inwestycje, zgodnie z oczekiwaniami inwestorów,
d) tworzenie ofert inwestycyjnych Gminy oraz ich promocja,
e) podejmowanie działań w zakresie aktywizacji partnerstwa publiczno-prywatnego,
f) nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami i prowadzenie negocjacji zmierzających do inwestowania na terenie Gminy Brzozów.

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz realizacji programów dotyczących tego obszaru, a w szczególności proponowanie kierunków działań w zakresie:
a) wieloletniego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
b) informowania i promocji w zakresie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
c) współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

9. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w przedmiocie swojego działania.

10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza Brzozowa.


     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «