Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Uchwały

Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie z V sesji odbytej w dniu 26 lutego 2015 r.
Uchwała Nr V/28/2015 - do pobraniaUchwala_28_2015.pdf (2683312 B)2015-03-05
OpisUchwała Nr V/28/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Brzozowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Uchwała Nr V/29/2015 - do pobraniaUchwala_29_2015.pdf (346500 B)2015-03-05
OpisUchwała Nr V/29/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Brzozów.
Uchwała Nr V/30/2015 - do pobraniaUchwala_30_2015.pdf (253315 B)2015-03-05
OpisUchwała Nr V/30/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwała Nr V/31/2015 - do pobraniaUchwala_31_2015.pdf (438111 B)2015-03-05
OpisUchwała Nr V/31/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie wykonywania obowiązkowego zadania własnego gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Uchwała Nr V/32/2015 - do pobraniaUchwala_32_2015.pdf (1409970 B)2015-03-05
OpisUchwała Nr V/32/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozowie".
Uchwała Nr V/33/2015 - do pobraniaUchwala_33_2015.pdf (1310605 B)2015-03-05
OpisUchwała Nr V/33/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/440/2014 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzozów.
Uchwała Nr V/34/2015 - do pobraniaUchwala_34_2015.pdf (326987 B)2015-03-05
OpisUchwała Nr V/34/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/256/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Uchwała Nr V/35/2015 - do pobraniaUchwala_35_2015.pdf (238448 B)2015-03-05
OpisUchwała Nr V/35/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów w drodze przetargu.
Uchwała Nr V/36/2015 - do pobraniaUchwala_36_2015.pdf (284758 B)2015-03-05
OpisUchwała Nr V/36/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzozów na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w św. Stanisława Biskupa w Humniskach.
Uchwała Nr V/37/2015 - do pobraniaUchwala_37_2015.pdf (1871320 B)2015-03-05
OpisUchwała Nr V/37/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzozów w 2015 r."
Uchwała Nr V/38/2015 - do pobraniaUchwala_38_2015.pdf (282713 B)2015-03-05
OpisUchwała Nr V/38/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale własnej Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Uchwała Nr V/39/2015 - do pobraniaUchwala_39_2015.pdf (271978 B)2015-03-05
OpisUchwała Nr V/39/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr V/40/2015 - do pobraniaUchwala_40_2015.pdf (246165 B)2015-03-05
OpisUchwała Nr V/40/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzozów porozumienia z Powiatem Brzozowskim w przedmiocie założenie i prowadzenia przez Powiat Brzozowski gimnazjum dwujęzycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie.
Uchwała Nr V/41/2015 - do pobraniaUchwala_41_2015.pdf (2579244 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr V/41/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2015.
2015-05-19
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Marta Graboń
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «