Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Informacje

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
Ogłoszenie - do pobraniawniosekzabytki14.doc (93184 B)2015-02-18
OpisOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 2 i § 4 ust. 6 uchwały Nr XXII/356/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 12 lipca 2013 r., w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Burmistrz Brzozowa ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Brzozów do dnia 31 marca 2015 r., na dofinansowanie prac które zostaną przeprowadzone w roku 2015.

O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli to posiadanie oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację wraz z następującymi
załącznikami:

1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą
prace lub roboty – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

2)dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do zabytku (odpis z księgi wieczystej, umowa, akt notarialny) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

3) pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

4) pozwoleniem na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,

5) podpisanym kosztorysem inwestorskim lub ofertowym prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,

6) kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu dotyczącego powołania na stanowisko proboszcza parafii,

7) zaświadczenia z Oddziału Banku dotyczącego numeru konta bankowego parafii.

Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/356/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 12 lipca 2013 r. Znajduje się do pobrania w zakładce zabytki.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «