Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Urząd Stanu Cywilnego

Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska
Administracyjna zmiana imienia lub nazwiska------------------ ( B)2015-05-13
OpisAdministracyjna zmiana imienia lub nazwiska

Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.
Organ właściwy, dokumenty - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.
Wniosek dotyczący małoletniego dziecka składa jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic).

Wniosek zawiera:
• dane osoby, której zmiana dotyczy:
• imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe
• numer PESEL, jeżeli został nadany
• imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
• adres do korespondencji wnioskodawcy
• uzasadnienie
• oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana decyzja odmowna
Ponieważ zmiana imienia lub nazwiska powoduje konieczność nasienia zmiany do aktu urodzenia i aktu małżeństwa należy wskazać także, gdzie te akty zostały sporządzone (wskazać kierownika urzędu stanu cywilnego który sporządził ww. akty). Kierownik urzędu stanu cywilnego sam przekaże informacje do innych kierowników urzędów stanu cywilnego, aby dokonali stosownych zmian w aktach stanu cywilnego osób, których zmiana imienia lub nazwiska dotyczy.
Ważne ! Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, musi wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska złożyć wniosek o przeniesienie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego (transkrypcję).

Rozciągnięcie zmiany nazwiska rodziców na małoletnie dzieci
Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci oraz na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
Jeżeli nazwisko zmienia tylko jeden z rodziców zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci pochodzące od tych samych rodziców, pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat w chwili zmiany nazwiska, wymagana jest jego zgoda.
Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka:
• osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą
• w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym
• za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą
Uwaga ! W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.
Opłata skarbowa :
• decyzja dot. zmiany imienia lub nazwiska - 39zł
Opłatę skarbową można uiścić:
• przelewem na konto Urzędu Miasta Brzozowa ul. Armii Krajowej 1
Jesteś na archiwalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzozów.
Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej dostępny jest pod adresem: https://brzozow.bip.gov.pl/
• na miejscu, w USC

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Magdalena Dąbrowska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «