Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie zgonu
Zgłoszenie zgonu------------------ ( B)2015-05-13
OpisZgłoszenie zgonu

WYMAGANE DOKUMENTY
• karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,
• dowód osobisty osoby zmarłej,
• zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora – w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,
• ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu,

Zgłoszenia zgonu dokonują:
• małżonek
• krewni zstępni (np. dziecko)
• krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie)
• krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat)
• powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa)
Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu również przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, zgodnie z regułami określonymi w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.
Akt zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
• sporządzenie aktu zgonu
• pierwszy odpis skrócony aktu zgonu
Opłacie skarbowej podlega:
• kolejny odpis aktu zgonu – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2014 poz. 1628 z późn. zm.).
Opłatę skarbową można uiścić:
• przelewem na konto Urzędu Miasta Brzozowa ul. Armii Krajowej 1
Jesteś na archiwalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzozów.
Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej dostępny jest pod adresem: https://brzozow.bip.gov.pl/
• na miejscu, w USC

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r.,poz 1741 ze zm.).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1628 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 118 poz. 687 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r. poz.231)

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Magdalena Dąbrowska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «