Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie urodzenia dziecka
Zgłoszenie urodzenia dziecka------------------ ( B)2015-05-13
OpisZgłoszenie urodzenia dziecka

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku,może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia. Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie dokonywane będzie zameldowanie nowonarodzonego dziecka. Jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

Zgłoszenia martwo urodzonego dziecka
Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenia takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. w takim przypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi,” że dziecko urodziło się martwe; aktu zgonu nie sporządza się (art. 38 ust. 2. Prawa o aktach stanu cywilnego).

OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej jest:
• sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
• pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.

Opłacie skarbowej podlega:
• kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. 2014 poz. 1628 z późn. zm.).
• pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.
Opłatę skarbową można uiścić:
• przelewem na konto Urzędu Miasta Brzozowa ul. Armii Krajowej 1
Jesteś na archiwalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzozów.
Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej dostępny jest pod adresem: https://brzozow.bip.gov.pl/
• na miejscu, w USC

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1741 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9lutego2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia
rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia
i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 171)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1628 z późn. zm.).

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Magdalena Dąbrowska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «