Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia

Pracownicy Wydziału Edukacji, Polityki Społecznej i Zdrowia
Szarek StefanNaczelnik Wydziału
AdresPokój 12
Telefon13 3061070
------------------ ( B)2013-02-11
Opis1. Bezpośredni nadzór, kontrola i kierowanie stanowiskami wchodzącymi w skład Wydziału.
2. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy Wydziału.
3. Nadzór nad działalnością oraz zakładanie, przekształcanie i likwidacja gminnych jednostek oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, instytucji i placówek upowszechniania kultury i sportu, bibliotek.
4. Ocenianie dyrektorów oraz powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływanie z tych stanowisk.
5. Organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Oleniacz MartaInspektor
AdresPokój 10
Telefon13 4341089
------------------ ( B)2013-02-11
Opis1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie resortu oświaty.
2. Przygotowywanie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych, utrzymywania tych jednostek.
3. Monitorowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
4. Analiza arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
5. Przygotowywanie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego.
6. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
7. Dokumentacja postępowania egzaminacyjnego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.
8. Dokumentacja konkursów na stanowiska kierownicze w oświacie.
9. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy.
10. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
11. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w tym:
• analiza wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny pod względem zgodności z ustawą o systemie oświaty oraz regulaminem udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
• przygotowanie decyzji administracyjnych oraz list wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Jantosz NinaInspektor
AdresPokój 10
Telefon13 4341089
------------------ ( B)2013-02-11
Opis1. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w tym:
• analiza wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny pod względem zgodności z ustawą o systemie oświaty oraz regulaminem udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
• przygotowanie decyzji administracyjnych oraz list wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych.
2. Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługa programu PFRON „Uczeń na Wsi” pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie:
• Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego,
• Analiza wniosków zgodnie z procedurami i zasadami realizacji programu,
• Przygotowywanie umów o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego,
• Rozliczanie środków przyznanych Wnioskodawcom,
• Sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji przez Gminę programu.
3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym
w zakresie resortu zdrowia.
4. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem oraz przekształcaniem i likwidacją zakładów opieki zdrowotnej.
5. Prowadzenie spraw dotyczących wychowania w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii.
6. Prowadzenie spraw związanych ze świadczeniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Frydrych RafałInspektor
AdresPokój 11
Telefon13 3061069
------------------ ( B)2013-02-11
Opis1.Prowadzenie ewidencji samorządowych jednostek kultury
2. Prowadzenie spraw związanych z ochrona zabytków i dóbr kultury, a w szczególności:
- składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji,
- zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wpisanie do rejestru zabytków,
- współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych dla gminy,
- prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
3. Redagowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego.
4. Współpraca z instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brzozów, a także innymi jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi w zakresie podejmowanych działań i inicjatyw kulturalnych.
5. Prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania.
6. Tworzenie warunków prawno – organizacyjnych dla rozwoju kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.
7. Inicjowanie działań na rzecz racjonalnego wykorzystania bazy sportowej.
8. Korygowanie imprez sportowych i kulturalnych.
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury, sportu i turystyki.
10. Dokumentacja osiągnięć sportowych i kulturalnych.
11. Opracowanie projektów graficznych, zaproszeń, dokumentów oraz innych materiałów promocyjnych.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Nieckarz JoannaInspektor
AdresPokój 10
Telefon133061069
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «