Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych

Pracownicy Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych
Kuczma EdytaNaczelnik Wydziału
AdresPokój 9
Telefon13 3061064
------------------ ( B)2013-01-23
OpisEdyta Kuczma - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych

1. Organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych a w szczególności:

- ustalanie szczegółowych zakresów czynności oraz teczek spraw załatwianych na poszczególnych stanowiskach Wydziału
- analiza otrzymanych dokumentów (spraw) przekazanych do załatwienia przez Wydział oraz ustalanie terminu, sposobu i kolejności ich załatwienia
- wyznaczanie stanowisk, które rozpatrują (załatwiają) daną sprawę
- kontrola sposobu i terminu załatwiania spraw na poszczególnych stanowiskach Wydziału

2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

- ustalenia warunków zabudowy
- lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. Wydawanie zaświadczeń w sprawie przeznaczenia terenu w odniesieniu do ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

4. Wydawanie opinii w sprawie projektu podziału działek

5. Merytoryczna kontrola dokumentów dotyczących robót, dostaw i usług realizowanych przez Wydział Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych

6. Przedstawianie Burmistrzowi, Skarbnikowi Gminy opracowanych wniosków aplikacyjnych celem ich oceny i zatwierdzenia

7. Sprawdzanie pod względem merytorycznym kontraktów i umów o dofinansowanie

8. Monitorowanie zaawansowania realizacji poszczególnych projektów, zadań inwestycyjnych oraz stopnia osiągania założonych wskaźników

9. Analiza rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz analiza innych dokumentów programowych Gminy pod kątem ubiegania się o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych

10. Inicjowanie, organizowanie i przewodniczenie spotkaniom i naradom w sprawie sposobu, terminu i jakości realizacji robót, dostaw i usług
Chudzikiewicz MarcinZastępca Naczelnika Wydziału
AdresPokój 8
Telefon13 4341038
------------------ ( B)2013-01-23
OpisMarcin Chudzikiewicz - Zastępca Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych

Nadzór spraw dotyczących budów i robót budowlanych (budowa, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont) inwestycji gminnych.

ponadto:

1. Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót.

2. Przedkładanie w/w organowi oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i oświadczenia o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru (jeżeli taki obowiązek został nałożony).

3.Przekazywanie wykonawcy placu budowy i dziennika budowy.

4. Wskazywanie wykonawcy robót linii zabudowy i reperu roboczego, miejsca poboru wody i energii dla celów placu budowy i realizacji inwestycji.

5. Załatwianie innych spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych, a w szczególności:
a) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych na inwestycjach dla których nie ustanowiono inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) żądanie od wykonawcy poprawnego wykonywania robót, a także wstrzymywania dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuowanie mogłoby wywoływać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
c) sprawdzanie kosztorysów za wykonane roboty budowlane, dla których nie zachodzi
konieczność ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz merytoryczna kontrola
i opisywanie rachunków i faktur za roboty i dostawy inwestycyjne,
d) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytku,
e) opracowywanie w oparciu o dokumenty powykonawcze końcowych rzeczowo– finansowych rozliczeń inwestycji gminnych i przekazywanie ich wraz z dokumentacją powykonawczą do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury oraz do Wydziału Finansowo– Budżetowego,
f) sporządzanie informacji i sprawozdawczości z zakresu załatwianych spraw.

6. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej.

7. Ustalanie w porozumieniu ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych sposobu zamówienia robót i dostaw inwestycyjnych dotyczących realizacji inwestycji gminnych.

8. Przygotowanie w porozumieniu ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych projektów umów na roboty i dostawy inwestycyjne inwestycji gminnych.

9. Opracowanie w porozumieniu ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty i dostawy inwestycyjne inwestycji gminnych.

10. Opiniowanie i uzgadnianie spraw dotyczących potoków gminnych.
Kwiatkowski TomaszInspektor
AdresPokój 9
Telefon13 4341038
------------------ ( B)2013-01-23
OpisTomasz Kwiatkowski - Inspektor

I . W zakresie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji
gminnych do realizacji:


Uzyskiwanie: decyzji o warunkach zabudowy:
- decyzji lokalizacyjnych celu publicznego
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
- projektów budowlanych i projektów wykonawczych
- raportów oddziaływania projektowanych inwestycji na środowisko
- pozwoleń na budowę/zgłoszeń robót budowlanych dla inwestycji gminnych

II. W zakresie spraw dotyczących gospodarki przestrzennej:

1. Przygotowywanie projektów umów na opracowanie lub zmianę przez osobę
uprawnioną projektów:
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- decyzji o warunkach zabudowy.

2. Przygotowanie materiałów do opracowania lub zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy; miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu.

3. Uzyskiwanie uzgodnień i opinii do projektów studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania, projektów miejscowych planów zagospodarowania.

4. Uzyskiwanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

5. Uzgadnianie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, projektów miejscowych planów zagospodarowania.

6. Wykładanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, miejscowego planu zagospodarowania do publicznego wglądu i organizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi w w/w projektach rozwiązaniami.

7. Zgłaszanie uwag wnoszonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i miejscowych planów zagospodarowania autorowi opracowania.

8. Przedstawianie Burmistrzowi Brzozowa celem zatwierdzenia przez Radę Gminy projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu, projektów miejscowych planów zagospodarowania.

9. Koordynacja spraw związanych z odszkodowaniami, wykupieniem lub zamianą nieruchomości w związku z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

10. Koordynacja spraw związanych z naliczaniem opłat z tyt. wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania.

11. Uzgadnianie i opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych.

12. Udostępnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zainteresowanym jednostkom, osobom i instytucjom.

13. Wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

14. Prowadzenie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy oraz ocen aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ocen miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Brzozów.

15. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania terenu.

16. Obsługa portalu mapowego gminy (z zakresu planowania przestrzennego).

III. Z zakresu spraw związanych z działalnością Społecznych Komitetów
Budowy Kanalizacji Sanitarnych i Oczyszczalni Ścieków:


1.Rozliczanie wkładów finansowych i rzeczowych wniesionych przez Członków SKBKS i OŚ w ramach umów zawartych pomiędzy Gminą a Zarządem Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Sanitarnych i Oczyszczalni Ścieków Komunalnych
Cybruch FeliksInspektor
Boczar RadosławInspektor
AdresPokój 7
Telefon13 3061063
------------------ ( B)2013-01-23
Opis Feliks Cybruch - Inspektor
Radosław Boczar - Inspektor


Sprawy związane z realizacją inwestycji gminnych:


1. Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót.

2. Przedkładanie w/w organowi oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i oświadczenia o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru (jeżeli taki obowiązek został nałożony).

3. Przekazywanie wykonawcy placu budowy i dziennika budowy.

4. Wskazywanie wykonawcy robót linii zabudowy i reperu roboczego, miejsca poboru wody i energii dla celów placu budowy i realizacji inwestycji.

5. Załatwianie innych spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych, a w szczególności:
a) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych na inwestycjach dla których nie ustanowiono inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) żądanie od wykonawcy poprawnego wykonywania robót, a także wstrzymywania dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuowanie mogłoby wywoływać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
c) sprawdzanie kosztorysów za wykonane roboty budowlane, dla których nie zachodzi
konieczność ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego oraz merytoryczna kontrola i opisywanie rachunków i faktur za roboty i dostawy inwestycyjne,
d) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytku,
e) opracowywanie w oparciu o dokumenty powykonawcze końcowych rzeczowo – finansowych rozliczeń inwestycji gminnych i przekazywanie ich wraz z dokumentacją powykonawczą do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury oraz do Wydziału Finansowo – Budżetowego,
f) sporządzanie informacji i sprawozdawczości z zakresu załatwianych spraw.
Kucharska BeataPodinspektor
Graboń BronisławPodinspektor
AdresPokój 13
Telefon13 3061065
------------------ ( B)2013-01-23
OpisBronisław Graboń - Podinspektor
Beata Kucharska - Podnspektor


Sprawy z zakresu gospodarki przestrzennej:

1. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego i wydania decyzji o warunkach zabudowy.

2. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków w sprawie wydania zaświadczenia o położeniu działki w odniesieniu do ustaleń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzozowa i Gminy Brzozów.

3. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków w sprawie wydania opinii do projektu podziału działki (zgodności proponowanego podziału z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego).

4. Przeprowadzanie postępowań administracyjnych sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W tym uzyskiwanie opinii i uzgodnień do projektów w/w decyzji z odpowiednich urzędów, organów i instytucji.

5. Przedstawianie uzgodnionych (ostatecznych projektów decyzji o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) Burmistrzowi Brzozowa do podpisu.

6. Opracowywanie zaświadczeń o położeniu działki (działek) w odniesieniu do ustaleń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzozowa i Gminy Brzozów.

7. Opracowywanie opinii w sprawie zgodności proponowanego podziału działki (działek) z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

8. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9. Prowadzenie rejestru zmian w zagospodarowaniu Przestrzennym Miasta Gminy Brzozów.

10. Prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o położeniu działki (działek) w odniesieniu do ustaleń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brzozowa i Gminy Brzozów.

11. Prowadzenie rejestru wydanych opinii w sprawie projektu podziału (zgodności proponowanego podziału) z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

12. Prowadzenie rejestru planów zagospodarowania terenu, rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rejestru decyzji o warunkach zabudowy.

13. Udostępnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zainteresowanym jednostkom, osobom i instytucjom.

14. Uzgadnianie i opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin ościennych.
Florek AdamInspektor
AdresPokój 14
Telefon13 3061066
------------------ ( B)2013-01-23
OpisAdam Florek - Inspektor
I . W zakresie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji gminnych do realizacji:

Uzyskiwanie:
- decyzji o warunkach zabudowy
- decyzji lokalizacyjnych celu publicznego
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
- projektów budowlanych i projektów wykonawczych
- raportów oddziaływania projektowanych inwestycji na środowisko
- pozwoleń na budowę/zgłoszeń robót budowlanych dla inwestycji gminnych

II. W zakresie spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych:

1. Realizacja inwestycji drogowo-mostowych na drogach gminnych i wewnętrznych oraz przechowywanie dokumentacji budowlanej i dokumentacji wykonawczej na roboty budowlane, dostawy i usługi inwestycyjne drogowo-mostowe.

2.Sporządzanie informacji, sprawozdań, rozliczeń finansowo-rzeczowych zadań inwestycyjnych dróg i mostów.

3.Opracowywanie w oparciu o dokumenty powykonawcze końcowych rzeczowo– finansowych rozliczeń inwestycji gminnych i przekazywanie ich wraz z dokumentacją powykonawczą do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury oraz Wydziału Finansowo – Budżetowego.

4.Opracowywanie projektów, planów rozwoju sieci drogowej dróg gminnych i wewnętrznych.

5.Opracowywanie (we współpracy z właściwym pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury) projektów finasowania budowy, przebudowy, remontu i utrzymania i ochrony dróg i drogowych obiektów inżynieryjskich na drogach gminnych i wewnętrznych.

6.Współdziałanie z innymi zarządcami dróg (wojewódzkich, powiatowych, gminnych)
w zakresie wspólnej budowy, przebudowy i remontu dróg na terenie Gminy Brzozów.
Szymańska-Błahut DanutaInspektor
Wojtowicz GrzegorzInspektor
Szelast PiotrInspektor
Janowski TomaszInspektor
AdresPokój 14
Telefon13 3061066
2015-02-05
OpisDanuta Szymańska – Błahut – Inspektor
Grzegorz Wojtowicz – Inspektor
Piotr Szelast – Inspektor
Tomasz Janowski – Inspektor


1. Bieżące gromadzenie informacji, zasad i regulaminów dotyczących możliwości pozyskania środków na zadania gminne z funduszy zewnętrznych (krajowych i Unijnych oraz dodatkowych instrumentów pomocy zagranicznej (min. Norweski Mechanizm Finansowy Mechanizm Finansowy EOG, Fundusz Szwajcarski).

2. Analiza rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz innych dokumentów programowych gminy i sporządzanie wniosków i aplikacji o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych.

3. Współpraca i pomoc w przygotowywaniu wniosków i aplikacji przez jednostki gminy dla projektów przewidzianych do dofinansowania.

4. Gromadzenie, analizowanie i weryfikowanie informacji dotyczących sporządzonych i dofinansowanych projektów, przygotowywanie odpowiedzi instytucjom wdrażającym (administrowanie projektem).

5. Przechowywanie wniosków wraz z załącznikami oraz innych dokumentów związanych z oceną wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unijnych i krajowych.

6. Monitorowanie zaawansowania realizacji poszczególnych projektów oraz osiągania założonych w nich wskaźników.

7. Przygotowywanie sprawozdań zbiorczych i przesyłanie ich do właściwych jednostek.

8. Sporządzanie wniosków o płatność i uaktualnienie harmonogramu płatności dla projektów prowadzonych przez Urząd Miejski.

9. Opracowywanie materiałów promocyjnych dotyczących dofinansowanych projektów w tym informacji na stronę internetową gminy.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «