Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury

Pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury
Zgłobicki PiotrNaczelnik Wydziału
AdresPokój 215
Telefon13 3061072
------------------ ( B)2015-02-10
OpisPiotr Zgłobicki - Naczelnik w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury

1. Organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury, ustalanie szczegółowych zakresów czynności dla pracowników wydziału oraz kontrola realizacji zadań w wydziale.

2. Opracowywanie założeń, projektów, planów wynikających z działalności wydziału.

3. Podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach budżetu, uchwałach Rady, kontrolowanie stopnia realizacji tych zadań w wydziale.

4. Usprawnienie organizacji, metod pracy wydziału w tym zwłaszcza obsługi obywateli.

5. Merytoryczna kontrola dokumentów dotyczących robót, dostaw i usług realizowanych przez wydział.

6. Analiza otrzymanych dokumentów ( spraw) oraz ustalanie terminu, sposobu i kolejności załatwienia.

7. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

- wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- wypisu z ewidencji działalności gospodarczej,
- zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej,
- zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,
- rozgraniczenia nieruchomości,
- zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych.

8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza Gminy, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy.
Rymarz JanuszZastępca Naczelnika Wydziału
AdresPokój 217A
Telefon13 3061074
------------------ ( B)2015-02-10
OpisJanusz Rymarz - Zastępca Naczelnika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury

1. Przygotowanie i realizacja remontu oraz utrzymania dróg (ulic), chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami gminnymi i wewnętrznymi.

2. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.

3. Sporządzanie rozliczeń finansowo-rzeczowych zadań remontowych dróg i mostów.

4. Wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających na drogach gminnych i wewnętrznych.

5. Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu.

6. Odbudowa, remont i rozbiórka dróg gminnych i wewnętrznych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

7. Utrzymanie gminnych cieków wodnych.

8. Sporządzanie informacji i sprawozdań doty. w/w spraw.

9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza Gminy, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy i Naczelnika Wydziału .
Szlama BeataInspektor
AdresPokój 217A
Telefon13 3061074
------------------ ( B)2015-02-10
OpisBeata Szlama - Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury

1. Prowadzenie adaptacji, bieżącego remontu i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu Miejskiego, remiz strażackich oraz innych budowli i obiektów (parki, fontanny, place zabaw itp.) na terenie gminy, stanowiących jej własność.

2. Prowadzenie spraw związanych z zarządem budynkami gminnymi w tym budynku Urzędu.

3. Prowadzenie rozliczeń finansowych dot. bieżącego utrzymania budynku Urzędu Miejskiego, remiz strażackich i innych obiektów stanowiących własność Gminy.

4. Prowadzenie książek obiektów budowlanych i budowli j.w. zgodnie z wymogami przepisów szczególnych.

5. Nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów technicznych budynków i budowli w tym przeglądy techniczne przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, przeglądu stanu technicznego sprawności instalacji gazowej, przeglądu budowlanego, przeglądu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej obwodów elektrycznych i przeglądu urządzeń piorunochronnych.

6. Analiza kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego, remiz strażackich, innych budynków i budowli stanowiących własność Gminy oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat związanych eksploatacją i bieżącym utrzymaniem.

7. Opisywanie pod względem merytorycznym rachunków za media dostarczane do obiektów gminnych.

8. Przechowywanie dokumentacji technicznej budynków oraz budowli.

9. Zlecanie wycen i ustalanie wartości budynków i budowli.

10. Prowadzenie spraw związanych z przyjęciem budowli i obiektów na mienie gminy.

11. Przekazywanie budowli i obiektów w dzierżawę, zarząd, oraz sporządzanie związanych z tym umów.

12. Sporządzanie informacji i sprawozdań dot. w/w spraw.

13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza Gminy, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy i Naczelnika Wydziału.
Lisowski Piotr Inspektor
AdresPokój 217A
Telefon13 3061074
------------------ ( B)2015-02-10
OpisPiotr Lisowski - Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury

1. Opiniowanie w sprawie przebiegu dróg.

2. Zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych.

3. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów na drogach gminnych.

4. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia na drogach gminnych lub wewnętrznych.

5. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich na drogach gminnych.

6. Sporządzanie informacji o drogach publicznych (gminnych) oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

7. Ustalanie miejsc postojowych i opłat za parkowanie przy drogach gminnych.

8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg gminnych i wewnętrznych oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.

9. Koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych i wewnętrznych.
10. Inwentaryzacja i prowadzenie ewidencji przystanków komunikacyjnych na obszarze Gminy.

11. Określenie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina.

12. Ustalenie stawek opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina.

13. Negocjacje stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina.

14. Wydawanie i ewidencja zezwoleń za świadczenie usług przewozowych w transporcie publicznym na obszarze Gminy.

15. Wydawanie ewidencja oraz opiniowanie zezwoleń na wykonywanie przewozów specjalnych na obszarze Gminy.

16. Ewidencja gminnych cieków wodnych.

17. Ewidencja i utrzymanie oświetlenia drogowego na terenie gminy.
18. Merytoryczna kontrola, sporządzanie umów na sprzedaż energii elektrycznej i opisywanie rachunków, faktur za utrzymanie, remonty i konserwację oświetlenia drogowego oraz roboty, dostawy i usługi.

19. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświetlenia drogowego na mienie Gminy.

20. Sporządzanie informacji i sprawozdań dot. w/w spraw.

21. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza Gminy, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy i Naczelnika Wydziału.
Bąk KatarzynaInspektor
AdresPokój 214
Telefon13 4341015
------------------ ( B)2015-02-10
OpisKatarzyna Bąk - Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury

1. Przekształcania wniosków o wpis do CEIDG, o zmianę wpisu w CEIDG, o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, o wykreślenie wpisu w CEIDG na formę elektroniczną i przesyłanie ich do CEIDG.

2. Przekazywanie informacji do CEIDG o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji, o wpisie do rejestru działalności regulowanej oraz o wykreśleniu z rejestru.

3. Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców.

4. Ewidencja nazw miejscowości, ulic, obiektów fizjograficznych.

5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.

7. Nadzór nad targami i targowiskami.

8. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją, sporządzaniem umów oraz nadzorem nad funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej i obiektów z nią związanych wybudowanych przez Gminę, a przekazanych do eksploatacji PGK.

9. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz utrzymaniem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

10. Przechowywanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej, miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

11. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem sieci kanalizacyjnej i sieci kanalizacji deszczowej na mienie gminy.

12. Przekazywanie sieci kanalizacyjnej do eksploatacji PGK.

13. Sporządzanie informacji i sprawozdań doty. w/w spraw.

14. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza Gminy, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy i Naczelnika Wydziału.
Bieda HalinaInspektor
AdresPokój 213
Telefon13 3061071
------------------ ( B)2015-02-10
OpisHalina Bieda - Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury

1. Prowadzenie zagadnień dotyczących komunalizacji nieruchomości:

- sporządzanie wniosków o przekazanie mienia Skarbu Państwa na mienie komunalne,
- zakładanie kart inwentaryzacyjnych,
- sporządzanie wypisów z rejestru gruntów dotyczących powierzchni, klas i użytków,
- gromadzenie dokumentów niezbędnych do wystąpienia o komunalizację,
- wykładanie protokołu inwentaryzacyjnego do publicznego wglądu oraz przyjmowanie zastrzeżeń.

2. Bieżące załatwianie spraw w biurze notarialnym i w wydziale ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego.

3. Prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych.

4. Prowadzenie zagadnień wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności:

- gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy poprzez oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie na rzecz osób fizycznych i prawnych,
- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
- rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego, wygaszanie trwałego zarządu,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- ustalanie cen nieruchomości stanowiących własność gminy,
- ustalanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu oraz innych opłat,
- ustalanie opłat adiacenckich,
- korzystanie z prawa pierwokupu,
- wypłacanie odszkodowań za przejmowane, wydzielone grunty pod budowę ulic,
- oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej obiektami zabytkowymi,
- dzierżawa gruntów mienia komunalnego w drodze przetargu i bezprzetargowej,
- sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego,
- wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki.

4. Wnioskowanie o dokonywanie wpisów, wykreśleń i zmian w księgach wieczystych.

5. Zlecanie opracowań geodezyjnych, podziałów nieruchomości i wycen.

6. Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości.

7. Wydawanie zgody na wejście w teren na nieruchomości stanowiące własność gminy.

8. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.

9. Przygotowywanie projektów uchwał.

10. Tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa.

11. Sporządzanie informacji i sprawozdań dot. w/w spraw.

12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza Gminy, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy i Naczelnika Wydziału.
Obłój AnnaInspektor
AdresPokój 213
Telefon13 3061071
------------------ ( B)2015-02-10
OpisAnna Obłój - Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury

1. Prowadzenie zagadnień związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy:

- prowadzenie projektu list przydziału lokali mieszkalnych,
- przydziały, zmiana lokali mieszkalnych,
- ustalanie stawek czynszu najmu w lokalach mieszkalnych
- przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych.

2. Prowadzenie zagadnień związanych z wynajmem lokali niemieszkalnych:
- organizowanie przetargów na najem,
- ustalanie stawek czynszu najmu,
- wyrażanie zgody na remonty lokali niemieszkalnych.

3. Prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej na prawomocne orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne wydane, a nie wykonane przed dniem wejścia w życie ustawy.

4. Gospodarowanie mieniem komunalnym:

- zbycie, zamiana przyjęcie darowizny oraz przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,
- organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości,
- zbywanie lokali mieszkalnych i użytkowych w drodze przetargowej i bezprzetargowej,
- nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,
- przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych,
- zlecanie opracowań geodezyjnych i wycen nieruchomości,
- ustalanie wartości nieruchomości.

5. Zarząd nieruchomościami wspólnymi.

6. Nadzór nad działalnością Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

7. Przygotowanie projektów uchwał.

8. Sporządzanie informacji i sprawozdań dot. w/w spraw.

9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza Gminy, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy i Naczelnika Wydziału.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «