Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja ludności
Wilk AgnieszkaZastępca Naczelnika Wydziału
Leśniak TomaszInspektor
AdresPokój 103
Telefon13 4341041
Zgłoszenie pobytu stałegozgloszenie_pobyt_staly.pdf (697318 B)2015-03-12
Opis- zgłaszamy się z drukiem (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.) osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się dowodem osobistym lub paszportem (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie) do Urzędu Miejskiego wraz z dokumentem potwierdzającym własność do lokalu lub z właścicielem budynku/mieszkania, w którym zamierzamy się zameldować

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu) to m.in.: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu

- osoba dorosła meldująca się przedstawia dowód osobisty lub paszport, natomiast dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy okazać odpis skrócony aktu urodzenia

- za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

- organ meldujący wydaje z urzędu bezpłatnie zaświadczenie o zameldowaniu

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Agnieszka Wilk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałegozgloszenie_wymeldowania_z_miejsca_pobytu_stalego.pdf (543897 B)2015-03-12
Opis- zgłaszamy się z drukiem (Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.) osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się dowodem osobistym lub paszportem (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie) do Urzędu Miejskiego

- wymeldowania można dokonać elektronicznie druk (Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.)

- obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu

- osoba dokonująca wymeldowania przedstawia dowód osobisty lub paszport

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Agnieszka Wilk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiejzgloszenie_wyjazdu_poza_granice_rzeczpospolitej_polskiej.pdf (761476 B)2015-03-12
Opis- zgłoszenie składa się osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie) do Urzędu Miejskiego druk (Załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.)
lub w formie elektronicznej (Załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.)

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Agnieszka Wilk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcyzgloszenie_powrotu_trwajacego_dluzej_niz_6_miesiecy.pdf (704443 B)2015-03-12
Opis- zgłoszenie składa się osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie) do Urzędu Miejskiego druk (Załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.)
lub w formie elektronicznej (Załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.)

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Agnieszka Wilk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zgłoszenie pobytu czasowegozgloszenie_pobyt_czasowy.pdf (704957 B)2015-03-12
Opis- zgłaszamy się z tym drukiem osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się dowodem osobistym lub paszportem (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie) do Urzędu Miejskiego wraz z dokumentem potwierdzającym własność do lokalu lub z właścicielem budynku/mieszkania, w którym zamierzamy się zameldować

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu) to m.in.: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu

- osoba dorosła meldująca się przedstawia dowód osobisty lub paszport, natomiast dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy okazać odpis skrócony aktu urodzenia

- za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

- zaświadczenie o zameldowaniu można otrzymać na wniosek – opłata 17 zł

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Agnieszka Wilk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowegozgloszenie_wymeldowania_z_miejsca_pobytu_czasowego.pdf (620352 B)2015-03-12
Opis- zgłaszamy się z tym drukiem osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie) do Urzędu Miejskiego (Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.)
lub można dokonać elektronicznie (Załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.)

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Agnieszka Wilk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zaświadczenie o zamledowaniu stałymzaswiadczenie_o_zameldowaniu_stalym.pdf (261871 B)2015-03-12
OpisWydanie zaświadczenia o zameldowaniu stałym z rejestru mieszkańców:
Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
- pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
- dowód osobisty wnioskodawcy lub pełnomocnika

Opłata za wydanie zaświadczenia - 17 zł.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie, pok. 211, II piętro lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzozowie:
Jesteś na archiwalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzozów.
Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej dostępny jest pod adresem: https://brzozow.bip.gov.pl/


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Agnieszka Wilk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zaświadczenie o zamledowaniu czasowymzaswiadczenie_o_zameldowaniu_czasowym.pdf (260149 B)2015-03-12
Opis Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu czasowym z rejestru mieszkańców:
Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
- pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
- dowód osobisty wnioskodawcy lub pełnomocnika

Opłata za wydanie zaświadczenia - 17 zł.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie, pok. 211, II piętro lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzozowie:
Jesteś na archiwalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzozów.
Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej dostępny jest pod adresem: https://brzozow.bip.gov.pl/

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Agnieszka Wilk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców o wspólnym zameldowaniu wniosek_o_udostepnienie_danych_2015.pdf (663343 B)2015-03-12
OpisWydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu pod danym adresem z podaniem imion i nazwisk współzameldowanych.
Wymagane dokumenty:
- wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

- pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)

Opłata za udostępnienie danych adresowych - 31 zł

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie, pok. 211, II piętro lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzozowie:
Jesteś na archiwalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzozów.
Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej dostępny jest pod adresem: https://brzozow.bip.gov.pl/


Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Agnieszka Wilk
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony

     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «