Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Spraw Obywatelskich

Ochrona przeciwpożarowa
Leśniak TomaszInspektor
AdresPokój 104
Telefon13 4341041
------------------ ( B)2004-09-06
OpisZakres ochrony przeciwpożarowej

1) prowadzenie wykazu oraz składów osobowych OSP z terenu miasta i gminy,
2) nadzór nad sprawami z zakresu ochrony przeciwpożarowej :
- planowanie zadań,
- realizacja budżetu w zakresie ochrony p.poż.,
- zapewnienie OSP środków, pomieszczeń i innych przedmiotów a w szczególności środków alarmowania i łączności, odzieży specjalnej i umundurowania, wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy,
- zapewnienie środków transportowych do akcji ratowniczych i ćwiczeń,
3) kontrola działalności jednostek OSP, pod względem gotowości do prowadzenia akcji ratowniczej oraz sprawności posiadanego sprzętu i wyposażenia,
4) załatwianie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej,
5) współdziałanie z Komendą Powiatową w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia p.poż.

Zakres działania Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej

1) koordynowanie działań jednostek OSP w zakresie operacyjno-technicznym na terenie gminy,
2) zapewnienie gotowości bojowej i wyposażenia jednostek OSP na podległym terenie,
3) nadzorowanie, kontrola sprzętu technicznego w jednostkach OSP m.in. poprzez:
a) wnioskowanie i opiniowanie o sprawności sprzętu, konieczności jego wymiany remontu lub doposażenia technicznego jednostek,
b) coroczne sporządzanie spisów z natury powierzonego przez gminę sprzętu oraz umundurowania będącego w użytkowaniu jednostek,
c) sporządzanie zbiorowej dokumentacji (spisu) i przestawianie go do rozliczenia w Wydziale Finansowo-Budżetowym,
d) coroczne lub okresowe ( w razie konieczności ) przeprowadzenie komisyjnego przekwalifikowania lub likwidacji sprzętu technicznego przy współudziale przedstawicieli Urzędu,
4) współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie operacyjno–technicznym – stowarzyszonych jednostek OSP,
5) współpraca z Zarządem M-G Związku OSP RP w zakresie działalności statutowej OSP,
6) dokonywanie kontroli gotowości jednostek OSP do działań ratowniczo–gaśniczych,
7) opracowanie tematyki ćwiczeń oraz nadzór nad ich realizacją,
8) współudział w organizowaniu zawodów sportowo – pożarniczych,
9) organizowanie dla jednostek OSP zespołowych ćwiczeń w terenie i na obiektach,
10) doradztwo w stosowaniu zasad bhp w OSP – czuwanie nad realizacją przez jednostki wymogów w sprawie badań kierowców i członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych,
11) inicjowanie działalności w zakresie działań prewencyjno – propagandowych prowadzonych przez OSP i Zarząd M-G Związku OSP RP wśród społeczeństwa i młodzieży szkolnej,
12) Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej :
a) ściśle współpracuje w systemie obrony cywilnej i ochrony ludności w likwidacji klęsk żywiołowych, awarii i katastrof oraz innych akcji, bezpośrednio wykonując zadania Burmistrza jako Szefa OC Gminy,
b) ściśle współpracuje w zakresie planowania operacyjnego obrony cywilnej i ochrony ludności,
c) informuje o swoich działaniach Burmistrza, Zarząd M-G Związku OSP RP na ich posiedzeniach,
d) pełni funkcję Zastępcy Szefa Gminnego Zespołu Reagowania

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «