Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Spraw Obywatelskich

Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej
Bober StanisławNaczelnik Wydziału
Rogowski TadeuszInspektor
AdresPokój 104
Telefon13 3061059
------------------ ( B)2004-09-06
OpisZakres spraw obronnych
Stanisław Bober - Naczelnik Wydziału

1. prowadzenie i nadzór przebiegu akcję kurierskiej z zakresu doręczania dokumentów powołania oraz wezwań do wykonywania świadczeń na rzecz obrony kraju oraz współpraca w tym zakresie z organami wojskowymi i cywilnymi,
2. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie nakładania na osoby fizyczne i prawne obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony kraju, oraz współpracuje w tym z organami wojskowymi i cywilnymi,
3. realizacja wniosków wojskowych komend uzupełnień oraz jednostek wojskowych na etatowe świadczenia osobiste i świadczenia rzeczowe na rzecz Sił Zbrojnych,
4. opracowanie i nadzór realizacją rocznych planów zamierzeń na rzecz obronności kraju w urzędzie i jednostkach podległych.


Zakres spraw ochrony ludności i obrony cywilnej
Tadeusz Rogowski - Inspektor

1) planowanie i koordynowanie działalności w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności, sprawami obronnymi i obrony cywilnej,
2) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej i ochrony ludności gminy oraz nadzorowanie opracowania ww. planów przez podległe Szefowi Obrony Cywilnej-Burmistrzowi Brzozowa jednostki,
3) nadzorowanie i doskonalenie oraz utrzymywanie w ciągłej sprawności systemów: wykrywania i alarmowania oraz systemu wykrywania zagrożeń jak również prowadzenie okresowych treningów ich funkcjonowania,
4) nadzór nad utrzymaniem w stanie gotowości technicznej i organizacyjnej systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz organizacja okresowych treningów zgrywających,
5) nadzór nad tworzeniem i przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej na terenie gminy ( własnych i w podległych jednostkach),
6) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej oraz spraw obronnych pracowników Urzędu, formacji obrony cywilnej oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
7) planowanie i nadzorowanie szkolenia kadry kierowniczej zakładów pracy, formacji obrony cywilnej oraz szkolenia załóg zakładów pracy w zakresie powszechnej samoobrony,
8) opracowywanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Brzozowa w zakresie realizacji przedsięwzięć dotyczących zarządzania kryzysowego ochrony ludności i obrony cywilnej w podległych jednostkach ( zakłady pracy, instytucje, szkoły),
9) dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej i przedstawianie w tym zakresie wniosków Szefowi OC,
10) planowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków OC w zapobieganiu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji ratunkowych w rejonie porażenia,
12) opracowywanie wniosków w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych, przesyłanie ich do jednostek nadrzędnych ( Starosta, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych) oraz prowadzenie ewidencji świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony cywilnej,
13) planowanie i realizacja działalności popularyzacyjnej OC,
14) planowanie i realizacja oraz nadzorowanie przedsięwzięć związanych z utrzymaniem w stałej gotowości technicznej istniejących budowli ochronnych oraz przygotowanie brakujących budowli dla ludności i załóg zakładów wspólnie z Wydziałem Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Dróg UM,
15) planowanie, realizacja i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i funkcjonowaniem urządzeń specjalnych, do prowadzenia zabiegów sanitarnych i specjalnych,
16) planowanie, realizacja i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z ochroną publicznych ujęć i urządzeń wodnych oraz zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności do celów komunalnych, przeciwpożarowych wspólnie z Prezesem PGK Sp. z o.o.,
17) planowanie i nadzorowanie przygotowania oraz realizacja zaciemniania i wygaszania oświetlenia w mieście, sołectwach i zakładach pracy,
18) planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia,
19) planowanie i zaopatrywanie organów w sprzęt techniczno – wojskowy, specjalistyczny, umundurowanie oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie. Sprawowanie nadzoru nad powierzonym sprzętem OC dla zakładów pracy.

Zakres spraw obronnych

1) organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne Urzędu ( wydziały) oraz w podległych jednostkach zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w tym ustalenie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
2) prowadzenie czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, a także organizowanie i prowadzenie akcji kurierskiej,
3) prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych oraz kancelarii tajnej,
4) nadzór nad oczyszczaniem terenu z materiałów niebezpiecznych ( niewybuchy) – współpraca z organami wojskowymi i cywilnymi oraz patrolem saperskim,
5) nadzór nad zabezpieczeniem terenu niebezpiecznego – współpraca z Policją,
6) aktualizowanie na bieżąco Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas „W” oraz dokumentacji stanowisk kierowniczych ( w Urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych) stosownie do zachodzących zmian strukturalnych i zakresów działania,
7) aktualizowanie dokumentacji oraz przygotowanie stanowisk do kierowania w DMP (Dotychczasowe Miejsce Pracy),
8) realizacja i nadzór nad tworzeniem systemu nowoczesnej, niezawodnej i bezpiecznej łączności gwarantującej realizację zadań kierowania Gminą w okresie zagrożeń, katastrof, awarii i wojny,

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «