Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Spraw Obywatelskich

Sprawy wojskowe
Bober StanisławNaczelnik Wydziału
AdresPokój 104
Telefon13 3061059
------------------ ( B)2003-07-29
Opis REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Do ważniejszych zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej realizowanym przez tut. wydział z zakresu administracji rządowej zleconych administracji samorządowej należą:

- współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru wojskowego poborowych zamieszkałych na terenie gminy,
- przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,
- współpraca z wojskowymi komendami uzupełnień (WKU) w zakresie wojskowego obowiązku meldunkowego osób podlegających czynnej służbie wojskowej,
- prowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej gminy.

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą osiemnaście lat życia (przedpoborowi), są obowiązani zgłosić się do rejestracji przedpoborowych w określonym terminie i miejscu. Termin i miejsce przeprowadzenia rejestracji określa burmistrz gminy w obwieszczeniu o przeprowadzeniu rejestracji przedpoborowych na terenie gminy. Burmistrz gminy przeprowadza rejestrację przedpoborowych zamieszkałych na pobyt stały i czasowy trwający ponad dwa miesiące na terenie gminy.

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia (poborowi), są obowiązani stawić się do poboru. Komisja poborowa załatwia sprawy związane z przeznaczeniem poborowego do odbycia zasadniczej służby wojskowej.
Poborowy w trakcie trwania poboru może ubiegać się odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na:

- wybór na posła - na czas pełnienia mandatu,
- kandydowania do Sejmu - na czas trwania kampanii wyborczej,
- konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałych
- pobierania nauki w szkole wyższej, pobierania nauki w szkole średniej, w tym policealnej lub pomaturalnej.

Burmistrz gminy może uznać poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę z wyjątkiem żołnierza pełniącego ją nadterminowo na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Janusz Trześniowski - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «