Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Spraw Obywatelskich

Dowody osobiste
Pudlik MarzenaInspektor
AdresPokój 107
Telefon13 3061060
Dowód osobistywzor_wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf (85772 B)2015-03-13
OpisDOWÓD OSOBISTY

1.Wypełniamy następujący formularz wniosek o wydanie dowodu osobistego, który składamy osobiście w dowolnej gminie na terenie RP.
Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2015 r.) na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Do wniosku załączamy: 1 fotografię i do wglądu dowód osobisty lub paszport.
Wymogi fotografii: kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r Nr 14, poz. 92 z ze zm.).
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

3.Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
– osoby małoletniej, której do ukończenia 18. roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,

– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,

– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,

– osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

4. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

5. Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

6. W przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych organ może żądać: skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

7.Termin odbioru dowodu osobistego do 30 dni.

8. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Z wyjątkiem następujących przypadków:
- dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny,

- dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator,

- w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru (dotyczy tylko sytuacji opisanej w pkt 4).

9. Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:

- upływu terminu ważności dowodu osobistego – co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności,

- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - niezwłocznie,

- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza - niezwłocznie,

- uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza - niezwłocznie.

10. Utrata dowodu osobistego (kradzież, zagubienie, itp.) Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej (Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2015 r.)
Zgłoszenia, o którym można dokonać również w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty (Załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2015 r.) Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

W celu sprawdzenia czy dowód osobisty jest już gotowy prosimy wejść na stronę obywatel.gov.pl


Wniosek - do pobraniawniosek_udostepnienie_danych_do.pdf (496846 B)2015-09-10
OpisWniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.

Wniosek - do pobraniawniosek_udostepnienie_danych_do_ogr_teletransmisja.pdf (533001 B)2015-09-10
OpisWniosek o udostępnienie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych z rejestru dowodów osobistych.

Wniosek - do pobraniawniosek_udostepnienie_danych_do_teletransmisja.pdf (522605 B)2015-09-10
OpisWniosek o udostępnienie danych w trybie pełnej teletransmisji danych z rejestru dowodów osobistych.
Wniosek - do pobraniawniosek_udostepnienie_dokumentacji_zwiazanej_z_do.pdf (479159 B)2015-09-10
OpisWniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «