Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Wnioski do pobrania
Wniosek - do pobraniawniosek_wycinka_drzewa.docx (21707 B)2015-05-25
OpisWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Paulina Karnasiewicz
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Wzór karta informacyjna przedsięwzięciawzor_karty_informacyjnej_przedsiewziecia.doc (41984 B)2015-05-25
OpisWzór karta informacyjna przedsięwzięcia.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Janusz Fuksa
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Wniosek - do pobraniawniosek_o_wydanie_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach.docx (20105 B)2015-05-25
OpisWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Janusz Fuksa
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Deklaracja - do pobraniadeklaracja_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi.rtf (122920 B)2015-07-10
OpisDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Czech
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Oświadczenie - do pobraniaoswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.rtf (44887 B)2015-07-10
OpisOświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Czech
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Oświadczenie - do pobraniaoswiadczenie_skladane_przy_zmianie_w_deklaracji.rtf (44120 B)2015-07-10
OpisOświadczenie składane przy zmianie w deklaracji

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Czech
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Wniosek - do pobraniawniosek_o_wpis_do_RDR.rtf (69281 B)2015-07-10
OpisWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Czech
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Oświadczenie - do pobraniaoswiadczenie_zatrudnienie_w_gospodarstwie.pdf (81244 B)2015-11-16
OpisOświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Anna Glazer-Florek
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
Wniosek - do pobraniazgloszenie_przydomowej_oczyszczalni_sciekow.rtf (120780 B)2015-11-19
OpisZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Kogo dotyczy
• Osób fizycznych lub pełnomocników zgłaszających rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód.

Podstawa prawna
• art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty
• Zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:
1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki );
3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5. wielkość i rodzaj emisji;
6. opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji;
7. informacje, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

• Załączniki:
1. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
2. Informacja potwierdzająca tytuł prawny do instalacji (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu).
3. Kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Opinia o gruncie zawierająca w szczególności informacje o:
· głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych,
· chłonności gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego.
5.Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji).
6. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
7. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Formularze/wnioski do pobrania
• Do pobrania w Urzędzie Miejskim w Brzozowie Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Opłaty
• Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia -120 zł.
• Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł. (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika),
• Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia,
• Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie lub wpłacając na rachunek bankowy w/w urzędu
Jesteś na archiwalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzozów.
Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej dostępny jest pod adresem: https://brzozow.bip.gov.pl/


Jednostka odpowiedzialna
• Urząd Miejski Brzozów
Ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Miejsce składania dokumentów
•Urząd Miejski Brzozów
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
Termin załatwienia sprawy
• 30 dni
• Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
• W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/d.
• Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
• Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
• Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «