Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Glazer-Florek AnnaNaczelnik Wydziału
AdresPokój 23
Telefon13 3061087
2015-03-05
OpisAnna Glazer-Florek - Naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

1. Organizacja pracy Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, ustalanie szczegółowych zakresów czynności dla pracowników wydziału oraz kontrola realizacji zadań w wydziale.

2. Opracowywanie założeń, projektów, planów wynikających z działalności wydziału.

3. Opracowywanie i aktualizacja
- gminnego planu gospodarki odpadami
- zasad utrzymania czystości i porządku w gminie

4. Podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w planach budżetu, uchwałach Rady, kontrolowanie stopnia realizacji tych zadań w wydziale.

5. Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryf i stawek opłat dla wody i ścieków.

6. Stwierdzanie własnoręczności podpisu, zeznań świadków dotyczących pracy w gospodarstwie rolnym.

7. Kontrola nad realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

8. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz zadania wynikające z obowiązujących przepisów.
Fuksa JanuszZastępca Naczelnika Wydziału
AdresPokój 24
Telefon13 3061091
2015-03-05
OpisJanusz Fuksa - Zastępca Naczelnika w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

1. Ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.

2. Nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonywania czynności uciążliwych dla środowiska, a w razie nie stosowania się użytkownika do nakazu, zobowiązanie do unieruchomienia maszyny lub innego urządzenia technicznego.

3. Nakazywanie właścicielowi gruntów wykonywanie określonych zabiegów zapobiegających degradacji gleb, w tym szczególnie erozji spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

4. Nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego na gruncie lub wykonania urządzeń zapobiegawczych szkodom, jeżeli spowodowane przez niego zmiany szkodliwie wpływają na grunty sąsiedzkie.

5. Prowadzenie postępowań w sprawie ugody w związku ze zmianami stosunków wodnych na gruntach.

6.Opiniowanie wniosków i projektów decyzji w sprawie:
- obniżenia opłat geologicznych,
- rekultywacji i zagospodarowania terenów.

7. Przygotowywanie projektów i wydawanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

8. Sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących ww. spraw.

9. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz zadania wynikające z obowiązujących przepisów.

Karnasiewicz PaulinaInspektor
AdresPokój 24
Telefon13 3061091
2015-03-05
OpisPaulina Karnasiewicz - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

1. Opiniowanie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawie zezwalania na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości, w tym stanowiących własność gminy.

2. Sprawy dotyczące łowiectwa i edukacji ekologicznej.

3. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami zawierającymi azbest.

4. Aktualizacja oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

5. Wykonanie innych prac zleconych przez Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Naczelnika Wydziału.


Kozubal WiolettaInspektor
AdresPokój 22
Telefon13 3061089
2015-03-05
OpisWioleta Kozubal - Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

1. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących sołectw Przysietnica, Turze Pole, a w szczególności:
- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne,
- przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie wymiaru,
- przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
- prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg tj.: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie
- rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów, prowadzenie ewidencji inkasa,
- kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
- bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
-prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

2. Wystawianie tytułów wykonawczych, prowadzenie ich ewidencji oraz przekazywanie organowi egzekucyjnemu sporządzonych tytułów dotyczących wszystkich sołectw i miejscowości Brzozów.

3. Wykonanie innych prac zleconych przez Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Naczelnika Wydziału.

Orłowska ZofiaPodinspektor
AdresPokój 22
Telefon13 3061089
2015-03-05
OpisZofia Orłowska - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

1. Prowadzenie spraw dotyczących eksploatacji:
- instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,
- szaletów miejskich.

2. Nadzór nad usuwaniem z ulic, placów i terenów otwartych błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczone do tego celu urządzeń ustawionych na chodniku, likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

3. Zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w tym zakresie.

4. Znakowanie obszaru dotkniętego lub zagrożonego chorobą zakaźną zwierząt.

5. Opiniowanie wniosków i projektów decyzji w sprawie gromadzenia i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

6. Określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie : bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych, organizacji i ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

7. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych - decydowanie o zamknięciu cmentarzy.

8. Wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inne cele po upływie 40 lat od ostatniego pochowania.

9. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych na terenie Gminy Brzozów, ich nadzór, kontrola i rozliczanie.

10. Zakładanie i utrzymanie zieleni miejskiej.

11. Merytoryczna kontrola i opisywanie rachunków i faktur za roboty, dostawy i usługi.

12. Zwalczanie chorób zakaźnych.

13. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz Naczelnika Wydziału.

Czech AnnaPodinspektor
AdresPokój 21
Telefon13 3061088
2015-03-05
OpisAnna Czech - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

1. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

2. Uzgadnianie i weryfikacja sald z Wydziałem Finansowo-Budżetowym.

3. Nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady od właścicieli nieruchomości.

4. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

5. Systematyczna analiza stanu gospodarki odpadami, weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami.

6. Sporządzanie analizy rocznej systemu gospodarki odpadami celem umieszczenia na stronie internetowej w BIP.

7. Opracowywanie projektów aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań gminy z zakresu gospodarki odpadami.

8. Wczytywanie danych do systemu informatycznego z czytników kodów kreskowych przekazywanych raz w miesiącu przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości.

9. Przygotowywanie dokumentów potrzebnych do procedur przetargowych na odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów.

10. Przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań kwartalnych od podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości.

11. Sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa, rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

12. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących sołectwa Zmiennica , a w szczególności:
- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne,
- przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie wymiaru,
- przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
- prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg tj.: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie,
- rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów, prowadzenie ewidencji inkasa,
- kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
- bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
- prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych
- prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

13. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz Naczelnika Wydziału.
Kiełkowicz RobertReferent
AdresPokój 21
Telefon13 3061088
2015-03-05
OpisRobert Kiełkowicz - Referent w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

1.Sporządzanie ewidencji urządzeń komunalnych gminy :
- wysypisk odpadów komunalnych,
- składowisk odpadów niebezpiecznych,
- studni niepublicznych,
- sieci wodociągowych,
- zbiorników bezodpływowych,
- kanalizacji sanitarnych,
- kanalizacji deszczowej,
- przepompowni ścieków,
- stacji zlewnych,
- oczyszczalni ścieków,
- sieci wodociągowych publicznych.

2. Kontrola zbiorników bezodpływowych w celu ustalenia częstotliwości ich opróżniania.

3. Kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ustalenia sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu sieci kanalizacyjnej.

4. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących sołectw Humniska Duża Strona, Humniska Skrzyżowanie, a w
szczególności:
- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne,
- przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie wymiaru,
- przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
- prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg tj.: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie,
- rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów, prowadzenie ewidencji inkasa,
- kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
- bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
- prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych,
- prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

5. Inne czynności zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz Naczelnika Wydziału,
Indyk Dorota Pomoc Administracyjna
AdresPokój 20
Telefon13 3061090
2015-03-05
OpisDorota Indyk - Pomoc administracyjna w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

1. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących miejscowości Brzozów i sołectwa Górki, a w szczególności:
- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne,
- przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie wymiaru,
- przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
- prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg tj.: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie,
- rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów, prowadzenie ewidencji inkasa,
- kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
- bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
-prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

2. Księgowanie wyciągów bankowych.

3. Wykonanie innych prac zleconych przez Burmistrza, Z-cę Burmistrza,
Sekretarza Gminy, Naczelnika Wydziału.
Siekaniec MartaPodinspektor
AdresPokój 20
Telefon13 3061090
------------------ ( B)2015-03-05
OpisMarta Siekaniec - Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

1. Prowadzenie zagadnień wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących sołectw Stara Wieś, Grabownica Starzeńska, a w szczególności:
- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź powstają odpady komunalne,
- przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywanie wymiaru,
- przygotowywanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
- prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg tj.: umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz ich załatwianie,
- rozliczanie i kontrola rachunkowa inkasentów, prowadzenie ewidencji inkasa,
- kontrola terminowości wpłat należności przez właścicieli nieruchomości,
- bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie czynności windykacyjnych (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) wobec zalegającego,
-prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

2. Księgowanie wyciągów bankowych.

3. Wykonanie innych prac zleconych przez Burmistrza, Z-cę Burmistrza,
Sekretarza Gminy, Naczelnika Wydziału.

     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «