Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury
------------------ ( B)2012-05-21
Opis Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r., w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) gmina Brzozów ogłasza rejestr instytucji kultury.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej, pozwalającej na sporządzenie z niego wydruków oraz uniemożliwiającej dokonanie wpisu przez osobę nieuprawnioną. Wpis do rejestru uważa się za dokonany z chwilą zamieszczenia danych i informacji w rejestrze. Wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze dokonuje osoba upoważniona przez organizatora .

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) Otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnienie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

Każdy na prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
Brzozowski Dom Kultury - do pobraniaBDK_Rejestr_2014.pdf (80176 B)2014-05-21
Opis
Miejska Biblioteka Publiczna - do pobraniaBiblioteka_Rejestr_2014.pdf (78795 B)2014-05-21
Opis
Muzeum Regionalne - do pobraniaMuzeum_Rejestr_2014.pdf (79511 B)2014-05-21
Opis
2014-05-21
OpisPodmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Rafał Frydrych
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «