Urząd Miejski Brzozow 36-200 Brzozow ul. Armii Krajowej 1 tel. (013) 43 410 50   fax (013) 43 410 55

Redagujący: Banaś DanielTrześniowski Janusz.

Strona główna
URZAD MIEJSKI BRZOZÓW


Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej

Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej
Graboń Marta Inspektor
Myćka PawełPodinspektor
AdresPokój 15
Telefon13 4340331
2013-03-01
OpisI. Obsługa techniczno-administracyjna Rady Miejskiej, a w szczególności:
- przygotowywanie projektów planów pracy Rady,
- zabezpieczenie właściwych warunków prowadzenia sesji,
- kompletowanie projektów uchwał Rady,
- opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady,
- sporządzanie protokołów z sesji Rady,
- prowadzenie ewidencji udziału radnych w sesjach, przygotowywanie i zabezpieczanie terminowego doręczania zawiadomień i materiałów na sesję radnym,
- prowadzenie rejestru uchwał i podejmowanie odpowiednich działań w celu ich wykonania.

II. Obsługa techniczno-administracyjna Przewodniczącego Rady Miejskiej w szczególności:
- wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady,
- przedstawianie we właściwym czasie projektów uchwał,
- zapewnianie efektywnej realizacji ustaleń podjętych na sesjach,
- dokonywanie na zlecenie Przewodniczącego Rady okresowych badań i analiz z zakresu problematyki funkcjonowania Rady,
- prowadzenie spraw kancelaryjno - biurowych.

III. Dokonywanie bieżącej kontroli i okresowej, kompleksowej realizacji uchwał, wniosków, postanowień i opinii Rady Miejskiej oraz jej organów.

IV. Obsługa radnych poprzez tworzenie im właściwych warunków wykonywania ich mandatu.

V. Obsługa techniczno-administracyjna Komisji Rady Miejskiej (Komisji Rewizyjnej; Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów; Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki i Wypoczynku, Młodzieży, Rodziny, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Naturalnego; Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku Publicznego), a w szczególności:
- przygotowywanie propozycji do planów pracy Komisji,
- wykonywanie w oparciu o upoważnienie komisji lub przewodniczącego komisji niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem posiedzeń komisji,
- przygotowywanie materiałów na posiedzenie komisji,
- sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji,
- prowadzenie rejestru wniosków komisji oraz podejmowanie czynności zabezpieczających realizację tych wniosków i wykonywanie prac związanych z utrzymaniem przez komisję kontaktów ze społeczeństwem i jego organizacjami, organizowanie współdziałania pomiędzy komisjami własnej Rady i rad sąsiedzkich.

VI. Koordynowanie prac organów samorządu mieszkańców miasta i wsi, a w szczególności:
- zapewnianie zgodności działalności organów samorządu z działalności Rady i jej organów,
- współorganizowanie zebrań wiejskich i zarządów osiedli w mieście oraz powiadamianie pełnomocników ds. samorządów mieszkańców o terminie organizowanych zebrań oraz o konieczności zapewnienia obsługi kancelaryjno - biurowej,
- rozpracowywanie uchwał i wniosków organów samorządów mieszkańców oraz nadzór nad ich terminową realizacją,
- udzielenie pomocy organom samorządów mieszkańców w realizacji ich zadań.

VII. Przygotowywanie sprawozdań, informacji z działalności organów samorządu mieszkańców dla potrzeb Rady, jej organów, Burmistrza.

VIII. Wybory ławników sądowych:
- przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na ławników
- przygotowywanie wyborów ławników

Podmiot udostępniający informację publiczną:
Gmina Brzozów
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji:
Daniel Banaś - Redaktor strony
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «